مؤلفه 2:پشتیبانی بر اساس رتبه سایت

رتبه سایت:0 تا 500
رتبه سایت بین 500 تا 1000
رتبه سایت بین 1000تا 2000
رتبه سایت بین 2000تا 5000
رتبه سایت بین 5000تا 10000
رتبه سایت بین 10000 تا 20000
رتبه سایت 20000به بالا

Powered by WHMCompleteSolution