مؤلفه 1:پشتیبانی بر اساس مدت زمان پاسخگویی

زمان پاسخگویی 1 تا 2 ساعت
زمان پاسخگویی 3 تا 6 ساعت
زمان پاسخگویی 1 شب الی 7 صبح
زمان پاسخگویی عادی

مدت زمان پاسخگویی درخواست 1 روز کاری

Powered by WHMCompleteSolution