مؤلفه 3:پشتیبانی بر اساس نوع پاسخگویی

تلگرام
سیستم تیکت
سیستم تیکت و تلگرام